იურიდიული მომსახურება

სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი მხარდაჭერა

სახელმწიფო შესყიდვებში დახმარება მოიცავს სხვადასხვა სახის მომსახურებას:

 

  • რეკომენდაციები შესყიდვის პროცედურასა და სისტემასთან დაკავშირებით;
  • მონიტორინგი და ინფორმაციის მიწოდება პროდუქტისა და მომსახურების შესყიდვაზე გამოცხადებული ტენდერის შესახებ;
  • სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • კონსულტაცია სატენდერო დოკუმენტების მომზადების დროს ან წარმოდგენილი დოკუმენტების შემოწმება;
  • საკონკურსო კომისიასთან ურთიერთობა კონკურსის პირობების დაზუსტების მიზნით;
  • მონაწილის რეგისტრაცია ელექტრონულ სისტემაში და დოკუმენტების გაგზავნა;
  • შესყიდვის პროცესში მონაწილეობა დამკვეთის სახელით;
  • აპელაციის შეტანა არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობის შემთხვევაში და სხვა.