ფასის განსაზღვრა

აირჩიეთ მომსახურების სახე: *

შესამოწმებელი პერიოდი : *

საწარმოს დასახელება(საიდენტიფიკაციო ნომერი) : *

საკონტაქტო მონაცემები(მისამართი და სხვ) : *

საწარმოს ხელმძღვანელი : *

დაფუძნების თარიღი : *

საქმიანობის სახე(ძირითადი მიმართულება) : *

დასაქმებულთა რაოდენობა : *

სააღრიცხო პროგრამების დასახელება(ბუღ.გატარების რაოდ.) : *

საწარმოს ქონება(მატერიალური და არამატერიალური) : *

საშუალოდ თვეში მიღებული საბაჟო დეკლარაციების რაოდენობა : *

თვეში ნაღდი ბრუვნის ოდენობა(მ.შ.სსა-ით): *

საბანკო ანგარიშების რაოდენობა : *

ადრე ჩატარებულა თუ არა აუდიტი(როდის)მ.შ. საგადასახადო : *

ტელეფონი : *

ელ.ფოსტა : *

ფინანსური მენეჯერი; მთ.ბუღალტერი : *

დამფუძნებელთა რაოდენობა : *

საწესდებო კაპიტალი : *

შემოსავალი რეალიზაციიდან შესამოწმებელი (ასაწყობ) პერიოდში : *

სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა და სახე : *

ხართ თუ არა დღგ–ს გადამხდელი და როდიდან? : *

გაქვთ თუ არა ექსპორტ/იმპორტი : *

საშუალოდ თვეში გამოწერილი ს ა/ფ- ების და ს/ზ-ების რაოდენობა : *

იყენებთ თუ არა საკონტროლო სალარო აპარატებს?(რამდენს) : *

სასესხო ხელშეკრულების რაოდ. (იურიდიულ და კერძო პირებთან) : *

გაქვთ თუ არა ლიზინგის ხელშეკრულებები : *

ჩასატარებელი აუდიტის სასურველი ვადები : *

მარეგულირებლები