იურიდიული მომსახურება

სამოქალაქო სამართალი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი წარმოადგენს კერძო სამართლის ნაწილს და აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს.

 

 მომსახურების სახეობა მოიცავს:

 

  • კონსულტაციას თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. თქვენს წინაშე არსებული პრობლემის სამართლებრივი გზით მოგვარების საშუალებების შეთავაზება;
  • დოკუმენტების მომზადება;
  • მოლაპარაკებებში მონაწილების მიღება – როდესაც მიმდინარეობს იურიდიულ პირებს შორის, ან იურიდიულ და ფიზიკურ პირს შორის მოლაპარაკება მნიშვნელოვან საკითხზე, სადაც მოლაპარაკებების დროს შეიძლება დაისვას იურიდიული პრობლემები;
  • სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟში.