საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო აღრიცხვის დისტანციური წარმოება

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება მოიცავს:

 

  • კომპანიის პირველადი დოკუმენტაციის შედგენასთან დაკავშირებით შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა;
  • დამკვეთის მიერ მოწოდებული პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის გადამოწმება და მონაცემების ასახვა საბუღალტრო პროგრამაში;
  • საბანკო ოპერაციები;
  • გადასახადების გაანგარიშება საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად;
  • საგადასახადო დეკლარაციებისა და კანონმდებლობით განსაზღვრული ფორმების მომზადება-წარდგენა;
  • კონსულტაციები მიმდინარე საბუღალტრო საკითხებზე;
  • სხვა მომსახურება, რომელიც აუცილებელია სრულყოფილი ბუღალტერიის წარმართვისთვის საქართველოში მოქმედი და აღიარებული ადგილობრივი და საერთოშორისო სტანდარტების შესაბამისად.