საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო სისტემის აწყობა

საბუღალტრო სისტემის აწყობა გულისხმობს სააღრიცხვო პოლიტიკის განსაზღვრას და ბუღალტერიის მუშაობის სწორ დაგეგმვას.  სისტემის აწყობა აუცილებელია: ბიზნესის ნულიდან დაწყების, გაფართოების ან/და რესტრუქტურიზაციის შემთხვევებში. საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემის აწყობა მოიცავს ღონისძიებათა კომპლექსს:

 

  • გრძელვადიანი სააღრიცხვო პოლიტიკის განსაზღვრას;
  • საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკის შესწავლას;
  • საბუღალტრო ელექტრონული პროგრამის შერჩევას;
  • სამეურნეო ოპერაციების შეფასება, რეგისტრაცია, ანალიზს;
  • პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების შედგენის სისტემატიზაციას.

საბუღალტრო აღრიცხვის აწყობა შესაძლებელია როგორც ცალკეული მიმართულებებით, ასევე აღრიცხვის სისტემებისადმი კომპლექსური მიდგომით.