საბუღალტრო მომსახურება

აღრიცხვის აღდგენა

საბუღალტრო ანგარიშგების აღდგენით შესაძლებელია მოხდეს წინა პერიოდის შეცდომების გადამოწმება და მათი შესაბამისი კორექტირება. ეს საშუალებას მოგცემთ, გქონდეთ სათანადო ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემა და მოგვარებული საგადასახადო საკითხები, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს საგადასახადო რისკს და შესაძლებლობას მოგცემთ, იქონიოთ სრული ანგარიში კომპანიის წარსული საბუღალტრო მდგომარეობის შესახებ.